Top definition
Dalawang bolang sa ilalim ng titi tinutubuan ng buhok.

Two balls under the cock where hairs grow.
Ang bayag ni Jepjep ay may malagong buhok.
by Tarzan December 26, 2003
Mug icon

Cleveland Steamer Plush

The vengeful act of crapping on a lover's chest while they sleep.

Buy the plush
2
filipino ( tagalog ) slang for testicles, usually refering to the two balls under the penis.
tagalog : tae ng kalabaw !!! pinakagat ni ate ang "bayag" ko sa langgam, araayy !!!

english : bull shit !!! my sister let my balls (bayag) bitten by ants, ouuuch !!!
by kikong matsing-frankie the mon September 18, 2010
Mug icon

Cleveland Steamer Plush

The vengeful act of crapping on a lover's chest while they sleep.

Buy the plush
3
Dalawang hugis itlog na nakabitin sa ilalim ng titi.

Two egg-shaped part of a male body just hang under the penis.
Napangiwi si Willy nang walang anu-ano ay pinitik ni Ric ang kanyang bayag.
by macmac August 26, 2007
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush
4
girls favorite thing from guys..
by kepkep September 25, 2003
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush
5
balls ; has the nerve to screw around with anyone
Man, you think you gotz da bayag to take this seriously?
by pinay June 13, 2004
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush
6
I was kicked in the bayag.
by rEcOiL_71 December 03, 2016
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush