Top definition
The Norwegian Bad-Ass. Loves wrestling and b-movies. And probably small boys.
22:57:11 <Nabbe> Jeg føler meg lettere tiltrukket av unge gutter.
22:57:50 <Nabbe> Bare for å klarne opp i ting... unge...
22:57:51 <Nabbe> som i...
22:58:05 <Nabbe> hm.
22:58:12 <Nabbe> ikke sitér meg med den setningen, er dere snille.
by Thinaran November 19, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug