Tastes so good, make you wanna slap yo momma to tasty shit