Top definition
Cos oczywistego, wiadomego, potwierdzenie. Od slowa wiadomo.
- idziesz jutro do szkoly?
- no wiadomka, nie ma innej opcji.
by Polaca October 22, 2013
Get the mug
Get a wiadomka mug for your cat Georges.