Top definition
ay pwedeng matawag sa isang taong, kung ano-ano ang binubukambibig
maari ring tumukoy sa isang taong puro kakornihan ang mga sinasambit ng bibig
"uy pre may knock-knock ako sayo"
"Ulul! wag ako iba na lang! para kang weiyne e"
by askal05 July 25, 2016
Get the mug
Get a weiyne mug for your fish Helena.