Top definition
a lazy way of saying faggot
ill knock u vuggin vagguds the vug out!
by Franky June 05, 2003
Get the mug
Get a vaggud mug for your fish Trump.

Available Domains :D

  • vaggud.se
  • vaggud.ninja
  • vaggud.org