Top definition
a tagalog slang you'll often hear
it can mean (1)stupid or (2)weird
Ex.
(1) Bagsak ka nanaman sa Algebra?! Timang ka talaga. (You failed Algebra again? You really are stupid.)

(2) Ano ba yang ginawa mo sa damit mo? Para kang timang! (What in the world did you do to your shirt? You look weird!)
by Chiibams April 02, 2008
Get the mug
Get a timang mug for your father Trump.
2
a word referred to someone you love
ex. she loves kalel. timang na timang sa kanya si leigh
by timang June 18, 2016
Get the mug
Get a timang mug for your mama Yasemin.
buy the domain for your cat blog