Top definition
a group formed by very intellegent people!
Samahang Kabataang Iniwawasto ang Pagkakamali at Pinahahalagahan ang Edukasyon at Respeto ZZZZ.
by iwanu ga hana November 13, 2007
Get the mug
Get a skipperz mug for your dad Manafort.