Top definition
~Filipino
guro: Juan, punasan mo nga 'yang sipon na tumutulo sa ilong mo.
Juan: *tinilaan ang nguso* Meron pa ba?

~English
teacher: John, kindly wipe that snot dripping from your nose.
John: *licks his upper lip* Is there still any?
by x_x ™ January 09, 2009
Get the mug
Get a sipon mug for your sister-in-law Zora.
2
malagkit na tubig galing sa ilong!
minsan kulay puti!
minsan nama'y kulay dilaw!

(in English)
it is salty!
ang sipon ni marlon ay maalat!
the sipon of marlon is yellow!
by mikee April 19, 2004
Get the mug
Get a sipon mug for your friend Paul.
buy the domain for your foodie blog