Top definition
A squirrel that lives right next to the see ya dumb nigga!
Oh shit nigga look at that sea squirrel nigga!

Oh snap I see it playa! Prrrr....its all ballin!
by playa killa 4 January 16, 2008
Get the mug
Get a sea squirrel mug for your daughter Nathalie.