Top definition
another greek word for "blowjob" (pipa)
po po po ti roufokavletta einai ayti manari mouuuuuu

aaxxxxx

(po po po what a blowjob is this my babyyyyyyyyy
axxxxxxxxx)
by ALX February 13, 2004
Get the mug
Get a roufokavletta mug for your bunkmate Nathalie.