Top definition
greek-cypriot offensive word meaning "a newbie in the army"
kane ka8ariotites re poustoneo mi se liwsw sto 2-4
by poustoneo October 05, 2003
Get the mug
Get a poustoneo mug for your coworker Riley.
2
¼ëïé åóåßò ïé 83Üñéäåò ðïõ íïìßæåôáé üôé ìå 4 ìçíÜêéá óôï ÑùìáíÝëç ðáëéþóáôå.Ç Ãêáôæá óáò ðåñéìÝíåé!!!
Õ.Ã.Ñå,äåí èá îáíáêÜíù üñãáíï...
Ï ÐéðåñéÜò ôï ðïõóôüíåï ðÜëé ôéò óêÜôùóå ôéò õðçñåóßåò
by Alter November 30, 2003
Get the mug
Get a poustoneo mug for your brother Paul.