Top definition
When your half black, half Latino; You're Nigatino!
Guy 1#: I'm not black and I'm not Latino
Chick 1#: You're Nigatino?
by Tru Niggah May 13, 2006
Get the mug
Get a nigatino mug for your buddy Jovana.

Available Domains :D

  • nigatino.com
  • nigatino.ninja
  • nigatino.net
  • nigatino.org