Top definition
Slovak word for:
1. A lot of (Svk: veľa)
2. Sth worth of attention (Svk: niečo hodné pozornosti)
1. Mám mrte problémov.
2. Tá holka je mrte.
by Acper February 10, 2009
Get the mug
Get a mrte mug for your guy Jerry.