Top definition
Den absolut toetaste på qnet.. så sweet så man kan dö!!
omg lerutiz e toet!
by Anonymous October 02, 2003
Get the mug
Get a lerutiz mug for your boyfriend Jerry.