Top definition
Rat 1: Yo how big is yo kaveesha my maaaaan

Rat 69: bro u already know beeeeee its atleast 100 inches u already know my boyyyyyyyyy

Rat 420: Damnnnnn sheeeeeeet might have to give it a likkle lickkkkkkk
by HandleMeBoy January 09, 2018
Get the mug
Get a kaveesha mug for your coworker Zora.