Top definition
buhok na mula sa pusod hanggang sa maselang bahagi ng katawan. kaya ito tinawag ng karug dahil magkarugtong ang buhok.. EHEHE :)
Yung sa may tambayan oh, kita karug!
Get the mug
Get a karug mug for your bunkmate Manley.
buy the domain for your foodie site