Top definition
wot pakis shout bak when a white boy says "oi paki"
white boy: oi paki take that fukin tea towel off ya head son
paki: fuk u white boy
by renegade April 27, 2005
Get the mug
Get a fuk u white boy mug for your mother-in-law Sarah.