Top definition
Ook wel bekend als een boze politie agent.
Hey blafbek, houd 'ns uwe bakkes!
by PeterButter January 06, 2016
Get the mug
Get a blafbek mug for your sister Sarah.