Tagalog/Filipino slang for "sex"
"Ang sarap ng bembang ko kagabi." ("I had a great sex last night!")
by pj42106 September 25, 2007