Top definition
Banananananananananananannananana Bananananan Banana Bananananananananananana Banaananann Bannanananananananan Bana ba banan ba bana
Bana Bananananan Banana Bananananananananananana Banaananann Bannanananananananan Bana ba ban
via giphy
Get the mug
Get a bannanana mug for your coworker Yasemin.