Top definition
een persoon(meestal meisje) dat niks zinnigs toe te voegen heeft en alleen maar een beetje dom zit te lachen
marietje is echt een bakvis
by anonymous123459076 June 09, 2014
Get the mug
Get a bakvis mug for your papa Trump.