Top definition
Samengesteld woord voor zweetanus.
Zo hard gewerkt vandaag..helemaal een zwanus ervan.
by CokiKeCoki January 24, 2015
Get the mug
Get a Zwanus mug for your brother Vivek.

Available Domains :D

  • zwanus.net
  • zwanus.se
  • zwanus.ninja
  • zwanus.com