Top definition
Vodka Rum and Gin all mixed together
Give me a shot of Vodrugin
by Vodrugin March 07, 2003
Get the mug
Get a Vodrugin mug for your mate Julia.

Available Domains :D

  • vodrugin.men
  • vodrugin.com
  • vodrugin.net
  • vodrugin.se
  • vodrugin.org