Top definition
Als je een situatie wilt vermijden en/of voorkomen is 'Skippe' een relatief goede optie. Meestal ga je het in de werkelijkheid niet vermijden/voorkomen, waardoor je een snitch bent.
Kom volgende les skippe, kankerboef.
by Skere November 30, 2015
Get the mug
Get a Skippe mug for your grandma Beatrix.