Top definition
De periode rond 1980 wanneer men minder afhankelijk werd van de kerk en rust vond in het mastuberen, fappen.
''Back in my day.. we fapped a lot because of the Fapolutie''.
by Coeden December 17, 2014
Get the mug
Get a Fapolutie mug for your cat Abdul.