Top definition
Anglicismo sinónimo de acechar. Se utiliza para referirse a actividades de acecho en redes sociales.
No le des tu Feis a Pepito porque te va a estalquear como un tigre.
by raindogmx October 21, 2013
Get the mug
Get a Estalquear mug for your father Paul.