Top definition
Danish humor, see www.djon.dk
Djon: "Kan ikke opleves, det skal forklares"
by Djon September 08, 2003
Get the mug
Get a Djon mug for your cat James.
buy the domain for your recipe blog