Top definition
När man söker sympati genom att tala nedlåtande om sig själv.
Johan : Kolla, min teckning blev inte bra
Sara: Jo den blev jättefin
Kalle: Vad blå hand du har Johan.
by Ronone April 24, 2016
Get the mug
Get a Blå hand mug for your dad Abdul.