1 definition by waoman

wao is juvdashavelnasifilgavadzuwdacziczigałastanomurasentegałszawiruwewuwewełaniwawafle
which just mean wow
1: yo i just got a pentakill
2: wao
by waoman January 3, 2020
Get the wao mug.