1 definition by tru wanksta

Top Definition
How ganstas say you.
Sup wit chu tonite girl.
by tru wanksta July 14, 2003

Mug icon
Buy a chu mug!