1 definition by tru wanksta

How ganstas say you.
Sup wit chu tonite girl.
by tru wanksta July 15, 2003
Get the chu mug.