3 definition by gugl

Top Definition
אדם שמתנהג בחוסר כבוד, איכפתיות או רגש.
ברי: הי מאיה, אז מה קורה איתך ועם ניר?

מאיה: לא הרבה. שלחתי לא כמה הודעות והוא לא מגיב לי..

ברי: למה? איזה זבל! אני אדבר איתו.
by Gugl June 14, 2016

Mug icon
Buy a זבל mug!
דיבור מיותר ו/או מייגע ו/או לא מעניין, עד כדי שיעמום טוטאלי.
בחור 1: נו, אז אתה בא איתנו בשישי? חן גם בא.
בחור 2: אוי לא. הוא לא יפסיק לחפור לי!
by Gugl May 30, 2015

Mug icon
Buy a לחפור mug!
Johnny Depp
I hate that creepy bastard pirate gypsy
by gugl September 22, 2011

Mug icon
Buy a gypsy mug!