1 definition by Onyeka

1
igbo (nigerian language) for 'harlot' or 'prostitute'.
O gbara akwuna (she is a prostitute).
by Onyeka August 25, 2008
Get the merch
Get the akwuna neck gaiter and mug.