1 definition by BUMHOLEEEEEEEEEEEEEE

Top Definition
a very wide bumhole which can fit a babies head inside it.
Joey : I would totally do her in her bumhole

Dave : I heard she has a badgem

Joey : arg not fresh
by BUMHOLEEEEEEEEEEEEEE June 23, 2011

Mug icon
Buy a Badgem mug!