look up any word, like fleek:
 
1.
4 |-|()7713 \/\/|-|() 53><35 j00 F4c35!
sex0r teh f4c3
by im not kostya November 29, 2003