look up any word, like bae:
 
1.
japanese for can't
bob: ho kami korusu da!! (oh god kill it)

bill: watashi wa dekinai (I can't)

bob: doshite nai? (why not?)

shirimasen ( i dont know)

bill: kasu (shit)

bob: shite imasu shimatta ( i know damn)
by ykcir00222 October 28, 2009