Top definition
Also watagwan.....whats goin on, whats happenin man-glasto chat
"yo yo watsfigwanin rude boy?"
"yeah jus chillin"
by spanj June 02, 2004
Get the mug
Get a watsfigwanin mug for your Facebook friend Larisa.