Top definition
luga, uhog sa tenga..
mucus in the ears...
hoy putang ina mo ung tulok mo tumutulo sa balikat mo!!!
by terry_bambam January 30, 2008
Get the mug
Get a tulok mug for your mate Julia.