the crazy sexy broadcaster/conductor from #tsn takin us to supermario world... doo da doo doo da doo doo dooood oodod udnduna
by pacifist April 20, 2005
Get the tsn|trish mug.
the sexy broadcaster/conductor from #tsn takin us on a crazy trip to supermario world... doo da doo doo doo da doo doo do dooo doododododo dunduandnau dun
#tsn TSN TRISH CONDUCTORIZ~~
by pacifist April 20, 2005
Get the tsn|trish mug.