Top definition
Free medicine for migraine headaches. Generic name for I untog mo ulo mo sa pader.
Boy1: Ang sakit ng ulo ko. Last week pa ito.
Girl 1: Pucha isang matinding togmolodol lang yan. solve kana.
by JinkyChung November 13, 2006
Get the mug
Get a togmolodol mug for your cousin Abdul.