Top definition
skinin or skinin up, is referd to rolling up cannabis (smoke), (bud) , (ganj), (draw)to smoke in a splif

DUNNIN ---- B43 BODZ 4 LYF
yo skin up da duchie
you skinin dis shit?
skin up den geez
by Dunnin October 29, 2006
Get the mug
Get a skinin mug for your buddy Abdul.