Top definition
asal melayu. mix malay + chinesse. tidur suka terkejut. cenggeng pun ada. acah2 johorean tapi stay kuantan .
Wow, kau saiyiedah ke?!
by yeayyyy April 23, 2018
Get the mug
Get a saiyiedah mug for your bunkmate Jovana.