Top definition
Romson (från politiker/balkonbiolog Åsa Romson) är beteckningen för en koefficient (multiplikativ faktor) som används vid numerisk uppskattning av hur mycket dummare enkla koncept tar sitt uttryck när de används av miljöpartister.
Romsonkoefficienten predicerar att konceptet ekonomi kommer att tolkas tolv gånger dummare när detta görs av en miljöpartist.
by DoctorChronon May 26, 2015
Get the mug
Get a romson mug for your papa Bob.