Top definition
När en talar om ett ämne med stort förtroende i vad en säger även fast att allting är en lögn för att försöka få personerna en talar med djupare ner i lögnen.

Fungerar bäst för personer med auktoritet så som lärare, föräldrar eller en person som är väl insatt i ämnen personen rajmar om.
Nej nu rajmar du igen Joel!
by Rajman March 08, 2016
Get the mug
Get a rajm mug for your guy Paul.
buy the domain for your foodie site