Top definition
malapot-lapot, nagbeberdeng-dilaw na uhog na minsan ay may kasamang dugo
maari mo bang sipsipin ang plema ko para lumipat sayo? salamat
by caryviz February 02, 2009
Get the mug
Get a plema mug for your mama Rihanna.