Top definition
Ty jestes jedna piza pierdolona!
Ty pierdolony chuju!
by DomDom May 03, 2006
Get the mug
Get a pierdolony mug for your boyfriend Trump.