2 or more niggas fuggin
Nigga 1: I’m fuggin dis nigga
Nigga 2: Das niggafuck homie
Nigga 1: No Cap
Nigga 2: 😂 Finna
by no.cap April 17, 2021
Get the niggafuck mug.
Exactly that
Just a nigga fucking and a dicka sucking ay its a me mario niggafuck dicksuck
by ☆★Midas★☆ January 12, 2022
Get the niggafuck dicksuck mug.