Top definition
Psefths kai polylogas, tou Forum o Ntavas, ta matia mas exei vgalei me ta post tou kai fovatai na mou gnwrisei thn aderfh tou. Another word for Niphrentil
by Blue Kadabra February 01, 2004
Get the mug
Get a nakraal mug for your cousin Callisto.