Top definition
Een Persoon wat veel te zeggen heeft over alles en nooit stoppen.
Persoon Een : Ken je Davie? hij heeft altijd iets te zeggen over alles, hij ben soos een loopende radio advertentie.

Persoon Twee: Ja hij klink regtig mondig.
by 'nbekwaaldepersoon June 10, 2014
Get the mug
Get a mondig mug for your bunkmate Sarah.