Top definition
As sy oor haar ex praat, druk dan jou man geweer in haar mond.
by Williediebaas February 06, 2017
Get the mug
Get a man geweer mug for your guy José.